4.loengu refleksioon

Kahjuks erinevatel asjaoludel oli neljas loeng minu ainuke kontakttund, millest mul väga kahju, sest loeng oli minu jaoks väga huvitav, kus ma sain erinevatest teemadest rohkem aru ning nende kohta ka häid näiteid.

Neljandas loengus arutati innovatsioonimudelite põlvkondasid, mis on loodud Tidd poolt. Ta on välja toonud neli erinevat mudelit: Lineaarsed mudelid: tehnoloogia surve, turu tõmme – kõige vanemad mudelid, ehitatud faktori peale- tehnoloogiast tulenev surve ja turutõmme

 • Tagasisidestatud mudelid: seosed eri osade vahel – teine põlvkond. Kus hakati vaatama seoseid: põhjus-tagajärg
 • Torustiku-mudel: organisatsioonisisene integratsioon, suhted partnerite ja klientidega – 80-90.ndad, jäid lõpuks jalgu, interneti tulek
 • Innovatsioonivõrgustikud, avatud innovatsioon: süsteemide koosvõime, võrgustumine, pidev innovatsioon

Lisaks räägiti ka nnovatsiooniportfooliost, kus on võimalik eristada kolme erinevat tüüpi.

 • Tuumik-innovatsioon. Arendatakse veebilehte, tehakse veebilehe kasutamise lihtsamaks ja loogisemaks.
 • Laiendav innovatsioon, laienemine uutesse sektoritesse, sihtrühmadele-raamatukogust laenutamine
 • Transformeeriv innovatsioon – purustav/piireületav innovatsioon sihtrühmale, mida pole veel olemas, uue turuniši loomine, mis on loodud kindlal eesmärgil, kuid mingi hetk sai tekkis väga suur nõudlus antud tootele.

Loengu lõpus keskenduti rühmatöödele, kus õppejõud uuris õliõpilas tööde seisu. Saime oma rühmatöö jaoks head tagasisidet ning ka ideid kuidas rühmatööga edasi liikuda.

Advertisements

Rühmatöö aines “Õpikeskkonnad- ja võrgustikud”

Õpikeskkonna prototüüp

Erinevate keskkondade analüüsimisel valisime välja ühe keskkonna, milleks oli TalentLMS, kus me katsetasime erinevaid funktsioone ning võimalusi.

TalentLMS keskkonnas kursuse loomisel oli väga palju erinevaid funktsioone kuidas kursust üleehitada. Näiteks oli võimalus lisada materjale ning selle põhjal teha test. Kuid oli ka võimalus lisada videosid, helifaile ja ka esitlusi, mis aitavad uut töötajat välja koolitada.

Screen Shot 2017-11-27 at 20.21.18

Lisaks kursuse loomisele oli seal veel väga palju erinevaid võimalusi, näiteks on võimalik näha iga töötaja kohta andmeid, mis testid on tehtud, millised materjalid on loetud ning lisaks on võimalus lisada sinna faile, mida saab jagada kas kindlate töötajatega või siis teatud grupiga.

Screen Shot 2017-11-27 at 18.46.50

Selleks, et keskkonnale ligipääseda on vaja luua kasutaja.

 

Rühmatöö protsess ja rühma liikmete rollid rühmatöö juures:

 1. probleemi kirjeldus – Eliise, Ave, Kerli
 2. vahendite võrdlus ja valik  – Eliise
 3. õpikeskkonna skeem – Ave
 4. õpikeskkonna prototüüp – Kerli
 5. presentatsiooni koostamine – Eliise

 

Mida rühmatöö käigus õpiti:

Rühmatöö käigus õppisime lähemalt tundma erinevad õpikeskkondasid, mida on võimalik kasutada väga erinevatel eesmärkidel. Ehk andis arusaama, et õpihaldussüsteeme ei pea kasutama ainult akadeemilises keskkonnas, vaid võib olla kasuks ükskõik millises organisatsioonis, et tagada töötajate pädevus. Ning, et on loodud väga palju erinevaid võimalusi, kus ja kuidas töötajaid koolitada.

Meie esitlus 

Õpihaldussüsteem-uuele-töötajale

 

Postitus on loodud õppeaine “õpikeskkonnad- ja võrgustikud” raames.

Innovatsioonimudel

Ülesandeks oli anda ülevaade ühest konkreetsest digi-innovatsiooni hindamismetoodikast või -instrumendist ja selle senisest rakendamisest uuringutes.

Antud blogiposituses anna ülevaate R.A.T. raamistikust.

RAT on hindamisraamistik, mis aitab mõista tehnoloogia rolli õppimisel, õpetamisel ja õppetöö tegevustes. See mudel aitab mõista, kas digitaaltehnoloogia eesmärgiks on hariduspraktikas asendamine, võimendamine või üleminek.

See raamistik töötati esialgselt välja eelnevate teadusuuringute, teaduse tehnoloogiate hariduses ning klassiruumi vaatluste ja õpetajate intervjuude analüüsis, et tuvastada õpetajate tehnoloogia kasutuselevõttu klassiruumides.

Teoreetiliselt on määratletud kolm kasutuskategooriat:

 • Replacement (Asendamine) – Tehnoloogia, mida kasutatakse, selleks et asendada ja muuta kujunenud õppemeetodeid, õpilaste õppeprotsessi ja sisu eesmärke. Tavaliselt on need muutused keskkonnas, mille kaudu saavutatakse väljakujunenud eesmärgid.
 • Amplification (Täiendamine) – Tehnoloogia, mis suurendab õpetamise praktikaid, õpilaste õppeprotsessi või sisu eesmärke. Tegevused jäävad samale tasemele, kui samas tehnoloogia suuremndab võimekust efektiivsuses ja sujuvamaks.
 • Transformation (Üleminek) – Tehnoloogia, mis taaskasutab juhiseid, õppimist ja õppekavasid uutes ja originaalsetes viisides. Näiteks võivad tekkida uued kognitiivsed vormid nagu inimeste kaasamine ja uue sisu kättesaadavus.

Õpetajad, kes on kasutanud seda raamistikku, on liikunud täiendamiselt üleminekule, mis on suur hüpe. Seetõttu tegeletakse esialgse raamistiku versiooni läbivaatamisega, et põhjalikumalt mõista kirjandust. Sel eesmärgil uuritakse kirjandust, mis sisaldab järgmisi märksõnu: haridusmuudatused, haridusalased uuendused, tehnoloogia innovatsioon, tehnoloogilised raamistikud ja mudelid ning haridusalane tehnoloogia, mis on seotud haridustehnoloogiaga ERICis.

 

Kasutatud kirjandus:

Hughes, J.E. R.A.T. Model. Loetud aadressil http://techedges.org/r-a-t-model/

Hughes, J.E., Thomas,R., Scharber,C. (2016). Assessing Technology Integration:The RAT – Replacement, Amplification, and Transformation – Framework

 

 

Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Artikliks valisin “NMC Horizon Report: 2017 Library Edition”. Viide neljadele teemale asub siin.

 • Arutlete lugemismaterjalidega tutvumisel tekkinud mõtete üle

Tänapäeval inimesed näevad raamatukogusid kui tööriista nende abistamisel ja oskuste tugevdamisel. Seda on arvamust raamatukogust on kindlasti muutunud tehnoloogia kiire areng, kus inimsed saavad raamatukogu asemel informatsiooni internetist.

Minu arvates on raamatukogud kaotamas seda esialgset mõtet, kuhu mindi mõtega otsida informatsiooni ning olla keskkonnas, kus oli võimalik keskkenduda. Ning ka üha enam õpilasi toetab aina vähem raamatukogudele, et otsida informatsiooni ning kus olla produktiivne. EBSCO poolt läbiviidud uuringus tuli välja, et 68% õpilastest alustab enda uuringu protsessi otsides informatsiooni Google’ist või Vikipeediast. Minu aravates see kindlasti vastab tõele ka minu õpiprotsess algab tavaliselt otsinguga internetist ja seda just Googel’i abiga. Raamatukogus käimine on siiski väga harv juhus, kuna kõik kooliks vajalik materjal jagatakse kas õpikeskkonnas või siis otsitakse seda internetist.

Veel torkas välja lause, kus The Stanford History Education Group tõi välja, et paljudel õpilastel on raske eristada usaldusväärseid allikaid ebausaldusväärsetest. Ma leian, et see vastab kindlasti tõele, ühe enam räägitakse ebausaldusväärsete allikate levitamisest ning see kindlasti segab õpilasi õppetööde tegemisel. Siinkohal arvan, et raamatukogudel on võimalus seda ära kasutada ning juhtida õpilaste seas tähelepanu sellele, kus kohast oleks võimalik saada usaldusväärseid allikaid. Ning luua ka vastavad võimalused selleks, mida ka kindalsti juba tehakse näiteks usaldusväärsete andmebaaside loomine, kus asuvad akadeemilised uuringud.

Selleks, et osutada kvaliteetsemat teenust on hakanud institutsionaalsed juhid mõtlema sellele, et kuidas raamatukogudes ruumide disain paremini diainida selleks, et  näost-näkku suhtumine toimiks kõige efektiivsemalt. Paljud raamatukogud on hakanud looma ruumi aktiivsetele õpiklassidele, erinevad meedia stuudiotele ja muudele valdkondadele, mis aitavad kaasa koostööle ja praktilisele tööle. Seda oleks vaja kindalsti rohkem teha, kuna inimestele meeldib rohkem kui neil on erinevad võimalused erinevate teenuste kasutamisel.

Tehnoloogia on järk-järgult, kuid oluliselt muutnud teabe kogumist, valideerimist ja levitamist, kutsudes esile hulga alternatiivseid väljaandmismudeleid. Õppematerjalide digiteerimine ja tekstipõhiste materjalide üleminek dünaamilisematele rikastele vormingutele on selle evolutsiooni peamised sammud. Selle pikaajalise nihke tagajärjel raamatukogud arendavad oskusi hoidlate haldamisel, uuringute andmete kureerimiseks ja avatud andmete jagamise edendamiseks. Kindlasti tuleks raamatukogude arendamisel ära kasutada erinevaid tehnoloogilaseid võimalusi, mis aitavad edasi areneda ning mis looks taas suurema huvi raamatukogude kasutamisse. Paljud raamatukogud juba töötavad koos välja uusi tehnoloogiaid kogukondade loomiseks ja raamatukoguteenuste parandamiseks, mis loob paremad võimalused inimestele teenuse kasutamisel.

 • Kirjeldate, kuidas kasutate praegu mobiilseadmeid oma õppetöös ja/või personaalses õppimises

Kasutan mobiiliseadet oma õppetöös üpris vähe, kasutan seda peamisel tsuhtlemiseks ning kui on vaja teha kiiremaid asju kui arvutit ei ole lähedal olemas. Peamiselt kasutan ikkagi õppetööks ainult arvutit, kus on lihtsam asju teha.

 • Tutvustate ühte nutirakendust või ideed nutiseadmete kasutamiseks õppetöös teie õppeaines või teid huvitavas õppimise kontekstis.

Oma õppetöös kasutan hetkel kõige rohkem Notes ja Reminders’it. Sinna saan kirja panna jooksvalt erinevaid märkmeid ja ka erinevate kodutööde tähtaegu. Mulle pigem meeldib kirjutada märkemid paberile ja märkmikusse.

 

V Mooduli ülesanne

Ülesandeks oli vastata materjalide põhjal järgmistele küsimustele:

 1. Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all?

Teadmusjuhtimise süsteemid võib jaotada kolme suurde rühma lähtudes teadmusjuhtimise protsessidest:

 • teadmushõive ja teadmusloome – sotsialiseerumine, teadmiste laiendamine
 • teadmuse jagamine – parim praktika, aruandebaasid
 • teadmuse rakendamine – erinevad süsteemid

Teadmusjuhtimise tehnoloogiatena võib käsitleda infotehnoloogiaid, mis soodustavad teadmusjuhtimist. Nendeks võivad olla erinevad andmebaasid, intranett ja ka sotsiaal tarkvara vahendid nagu Skype, email jne.

 1. Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud?

Teadmusjuhtimises on omavahel väga tihedalt seotud protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad. Teadmusjuhtimises peavad olema paigas kindlad protsessid ning neid protsess toetavad erinevad süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad. Kui sellest puudub mingi osa siis info jagamine võib olla poolik. Näiteks kui üks töötaja osaleb koolitusel ning need teadmised, mis ta sealt sai on võimalik jagada teiste töötajatega, näiteks selle memo kirjutamine ja selle lisamine süsteemi ning just täna tehnoloogiale on võimalik seda info saada.

 

 

Innovatsioonipoliitika analüüs

Innovatsioon on väga tähtis osa majanduses ning see paneb igale organisatsioonile aluse. Innovatsioon on määrava tähtsusega, et luua paremaid töökohti, rajada keskkonnahoidlikumat ühiskonda ja parandada meie elukvaliteeti, aga ka säilitada ELi konkurentsivõime üleilmsel turul. Innovatsioonipoliitika on sillaks teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika ning tööstuspoliitika vahel ja selle eesmärk on luua ideede turule viimist soodustav raamistik (Euroopa Parlament, 2017).

Euroopa innovatsioonipoliitika

Innovatsiooni ülesandeks on muuta teadusuuringute tulemused uuteks ja paremateks teenusteks ja toodeteks, et säilitada konkurentsivõime üleilmsel turul ning parandada ELi kodanike elukvaliteeti. EL on välja töötanud innovaatilise liidu idee, mille eesmärgid on järgmised:

 • muuta Euroopa maailmatasemel teadustöö tegijaks;
 • kaotada innovatsioonitõkked – näiteks kulukas patentimine, turukillustatus, aeglanestandardite kehtestamine ja oskuste nappus-, mis takistavad praegu ideede kiiret turule viimist;
 • muuta põhjalikult avaliku ja erasektori koostööviisi, kasutades selleks eelkõige Euroopa institutsioonide, riiklike ja piirkondlike ametiasutuste ja ettevõtjate vahelist innovatsioonipartnerlust(Euroopa Parlament, 2017).

Nendest eesmärkidest lähtudes on EL loonud mitmeid erinevaid programme, mis aitavad antud eesmärke täita. On paika pandud erinevaid määruseid ja resolutsioone, mis kohustab liikmesriike neid täitma ning lisaks sellele toetab EL liikmesriike erinevate programmide läbi viimisel.

Selleks, et täita neid eesmärke on näiteks loodud Innovaatiline liit, programm „Horisont 2020“ ja ühtekuuluvuspoliitika.

Innovaatilise liidu eesmärgiks on viia Euroopa teaduses maailmatasemele; muuta järsult avaliku ja erasektori koostööd, esmajoones innovatsioonipartnerluse teel ja kõrvaldada pudelikaelad: luua siseturg oskustele, patentidele, riskikapitalile, innovaatiliste toodete ja teenuste riigihangetele ning standardimisele, et aidata kaasa ideede kiirelt turule jõudmist (Euroopa Komisjon, 2013).

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil (Horisont 2020, 2017). ELi kaheksanda raamprogrammina (2014–2020) on „Horisont2020“ esimene programm, mis sisaldab nii teadusuuringuid kui ka innovatsiooni. See täidab mitut innovaatilise liidu konkreetset kohustust, eelkõige keskendudes ühiskonna eesseisvatele tõelistele probleemidele, lihtsustades juurdepääsu, kaasates VKEsid, tugevdades rahastamisvahendeid, toetades avalikke hankeid innovatsiooni valdkonnas, hõlbustades koostööd ning toetades teadusuuringuid avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni vallas (Euroopa Parlament, 2017). See koondab vahendid kolmele prioriteedile: tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses ja ühiskonnaprobleemid.

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine investeerimispoliitika See on suunatud kõigile Euroopa Liidu piirkondadele ja linnadele ning toetab töökohtade loomist, majanduse konkurentsivõimet, majanduskasvu, jätkusuutlikku arengut ja kodanike elukvaliteedi parandamist (Euroopa Komisjon, 2014).

Eesti innovatsioonipoliitika

Eesti majandusedu on tugevalt mõjutanud avaliku ja erasektori uuendused. Seda näitavad ka erinevad ka aruanded, kus näiteks 2017. aasta seisuga on Eesti The Global Competitiveness 2017–2018 raportis innovatsiooniga 30.ndal kohal.

Selleks, et tugevdada Eesti innovatsioonipoliitikat on loodud erinevate valdkondade strateegiaid, mis on loodud lähtuvalt EL määrustest. Kõige enam strateegiaid või programme leiab just ettevõtluse ja teaduse valdkonnas, kus rõhutakse enam innovatsioonile, mis lõpp tulemusena mõjutab ka oluliselt majandust.

Majandus ja kommunikatsiooniministeerium on loonud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020, mille eesmärgiks on tõsta tootlikkust töötaja kohta Euroopa Liidu keskmisega võrreldes 80%-ni  ja tõsta tööhõive määra vanusegrupis 20-64 76% tasemele. Tootlikkuse tõstmisel keskendutakse nii ettevõtjate ambitsioonikuse kasvatamisele kui ka teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni-investeeringute hoogustamisele ning ekspordile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013).

Lisaks ettevõtlusele on ka rõhk teadusel, kus Haridus- ja Teadusministeerium on loonud Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014- 2020 “Teadmistepõhine Eesti”(TAI). TAI ülesanded tulenevad põhiseadusest, teistest õigusaktidest, Eesti ja Euroopa Liidu üldstrateegiatest. TAI strateegia on tihedalt seotud Eesti elukestva õppe strateegia 2014–2020, Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 ja teiste valdkondlike strateegiatega.

TAI üldisteks ülesanneteks on:

 • tagada hariduse teaduslik alus ja kultuuri kestlikkus;
 • leida tööjõu kallinemise ja tööpuuduse tingimustes ettevõtlusele uusi kasvuallikaid, muuta majandus teadmistemahukamaks;
 • parandada inimeste heaolu, suurendada töövõimet, kohanduda demograa liste protsessidega, saavutada tasakaalustatud ränne; arendada elukeskkonda ja tegevusvõimalusi piirkondli- kult tasakaalustatud viisil;
 • leida kasvavast ühiskondlikust nõudlusest ja üleilmsest ressursinappusest tingitud probleemidele lahendused ning ühiskonna arenguvõimalused, tagada energiajulgeolek ja toiduga kindlustatus(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013).

Mõju haridusele

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 “Teadmistepõhine Eesti” üheks meetmeks on teaduse kõrge taseme ja mitmekesisuse kindlustamine. Selleks tuleb hoida teaduskorralduses teaduse rahastamise kvaliteedipõhisust, arendada teadustööks atraktiivset keskkonda ning toetada kõrgkoolide ja teadusasutuste autonoomiat ja spetsialiseerumist (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013). Näiteks Eesti Teadusagentuur teeb koostööd Horisont 2020 programmiga, mille raames toetatakse kõige andekamaid ja rahastatakse erinevaid teaduskoostöid. Eesti Teadusagentuuri eesmärk on toetada tõhusalt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning sünergiat.

Kasutatud kirjandus

Euroopa Komisjon. (2014). ELi ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 tutvustus.

Euroopa Komisjon. (2013). Innovaatiline liit Euroopa 2020. aasta algatuse lühiülevaade.

Euroopa Parlament. (2017). Innovatsioonipoliitika.

Haridus- ja teadusministeerium. (2014). Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 “Teadmistepõhine Eesti”.

Horisont 2020. (2017). Kasutamise kuupäev: 28. 10 2017. a., allikas http://www.horisont2020.ee/tutvustus/

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. (2013). Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020.

 

IV Mooduli ülesanne

Ülesandeks oli vastata materjalide põhjal järgnevatele küsimustele:

 1. Milline on infopoliitika olemus, eesmärgid ja väljatöötamise protsess?

Infopoliitika olemus sõltub sellest millises kontekstis seda kasutatakse. Kuid kõige üldisem definitsioon on välja toodud Sandra Bramani, kus ta sõnastab, et infopoliitika koosneb seadustest, määrustest, seisukohtadest ja muudest otsustustest ning tegevustest, mis mõjutavad ühiskonna koostoimet, sealhulgas informatsiooni loomist, töötlemist, infovoogusid ning informatsioonile juurdepääsu ja kasutamist. Sellest lähtuvalt on välja kujunenud 1980. aastal organisatsiooni infopoliitka olemus. Elizabeth Orna on välja toonud, et organisatsiooni infopoliitika on poliitika, mis organisatsiooni üldistele eesmärkidele ja prioriteetidele toetudes määrab kõige üldisemal tasemel informatsiooni kasutamise eesmärgid organisatsioonis ning selle, mida konkreetses organisatsioonis informatsiooni all mõistetakse, samuti põhimõtted informatsiooni juhtimiseks, inimressursid ja tehnoloogia informatsiooni kasutamiseks ning info väärtustamise.

Organisatsiooni infopoliitika põhieesmärgiks on olla lähtekoht ja alus tegevusele, mis aitavad vältida riske ja toetada organisatsiooni toimimise tõhusust.

Infopoliitika välja töötamise esimeseks sammuks oleks organisatsiooni eesmärkide püstitamine, mida töötajad jälgiksid. Infopoliitika väljatöötamine eeldab sügavaid teadmisi organisatsiooni olemusest ja identiteedist.

Elisabeth Orna on välja toonud neli põhietappi organisatsiooni infopoliitika koostamisel:

 • alusuuringud;
 • infoaudit;
 • tasakaalutabeli või –lehe loomine;
 • poliitika loomine.
 1. Millised on peamised infovahendamise strateegiad, meetodid ja tehnoloogiad?

Chun Wei Choo (2002) on defineerinud infovahendamist kui protsessi, mille kaudu organisatsioon vahendab ja jagab eri allikatest pärit informatsiooni ning mille tulemusena organisatsiooniline õppimine muutub sagedaseks ja laiapõhjaliseks, infootsing tavapäraseks ning luuakse ja sünteesitakse uut informatsiooni.

Infovahetus saab organisatsioonis toimuda mitmel moel – nii vertikaalselt, horisontaalselt kui ka diagonaalselt. Suunaga ülalt alla ehk vertikaalse infovoona edastavad organisatsiooni juhid alluvatele peamiselt organisatsiooni direktiive, poliitikat ja juhiseid tööülesannete täitmiseks. Horisontaalse infovoona toimub organisatsioonisisese info vahetamine sama positsioonitasemega või hierarhiliselt samal tasemel töötajate vahel, näiteks juhilt juhile. Marita Vos ja Henny Shoemaker (2001) on defineerinud diagonaalset infovoogu kui kommunikatsiooni, mille puhul suhtlevad omavahel eri hierarhilistel positsioonidel olevad organisatsiooniliikmed erinevatest struktuuriüksustest.

Infovahendamise peamisteks tehnoloogiateks on kujunenud e-kiri, videokonverents, Skype – need on kõige tavapärasemad tehnoloogiad infovahendamiseks. Lisaks kasutatakse ka laialt intranetti ning tänapäeval on ka väga populaarseks saanud sotsiaalmeedia kanalite kasutamine. Ning laialdasemalt on hakatud ka kasutama vikisid ja blogisid.

Infovajaduse väljaselgitamiseks on mitu meetodit:

 • spetsifitseerimine infokasutajate endi poolt (self-reporting), st loetelu, mis sisaldab nii kasutajale kättesaadavat kui ka soovitavat infot;
 • dokumendiringluse analüüs;
 • tööprotsesside analüüs;
 • tüüpkasutajate profiilide loomine;
 • töötajate küsitlemine, et välja selgitada konkreetne infovajadus ja -soov, tavalised ja eelistatud infohankimismeetodid, takistused info hankimisel, seniste infoteenuste tugevad ja nõrgad küljed;
 • infovajaduse tuletamine tegeliku süsteemikasutuse logidest.

Infovahendamise strateegiad peavad aitama tagada töötajate infovajaduste rahuldamise organisatsioonis ning aitama kaasa uute teadmiste loomisele. Lähtudes infotarbija tegevuse sisust, määratletakse tööülesannetega seotud infovajadusi järgmiselt:

 • kutsetegevuse käigus tekkinud infovajadus;
 • infovajadus, mis tekib vajadusest olla teatud tasemel mingi valdkonna arengu ja saavutuste tundmisel;
 • infovajadus, mis tekib tarvidusest orienteeruda põhiprobleemiga piirneval alal.

Spetsialistidel võib olla

 • erialane infovajadus,
 • eesmärgi saavutamisega seotud infovajadus,
 • funktsionaalne infovajadus.
 1. Kuidas korraldada infoauditit?

Infoaudit on organisatsioonis tehtav süsteemne info kasutamise, infoallikate ja infovoogude hindamine, mille eesmärk on kindlaks teha, kas ja mil määral toetavad need organisatsiooni eesmärkide saavutamist.

Selleks, et viia läbi infoaudit on Susan Henczeli toonud välja infoauditi põhietapid:

 1. kavandamine (planning),
 2. andmete kogumine (data collection),
 3. andmete analüüs (data analysis),
 4. andmete hindamine (data evaluation),
 5. soovituste edastamine (communicating recommendations),
 6. soovituste rakendamine (implementing recommendations),
 7. jätkusuutlikkuse tagamine (the information audit continuum).

 

 1. Milline on teadmusjuhtimise infrastruktuur?

Ameerika uurijad Irma Becerra-Fernandez ja Rajiv Sabherwal (2010) on eristanud teadmusjuhtimise infrastruktuuri viit peamist komponenti:

 1. organisatsioonikultuur,
 2. organisatsiooni struktuur,
 3. organisatsiooni infotehnoloogiline infrastruktuur,
 4. üldteadmised ja
 5. füüsiline keskkond.

Briti-kanada organisatsiooniteoreetik, juhtimiskonsultant ja õppejõud Gareth Morgan (1997) on määratlenud järgmised organisatsioonikultuuri põhielemendid:

 • määratletud ja määratlemata väärtushinnangud,
 • väljendatud ja kaudsed ootused liikmete käitumisele,
 • tavad ja rituaalid,
 • lood ja müüdid organisatsiooni ajaloost,
 • rääkimisviis ehk kollektiivi tavapärane keelekasutus,
 • kliima, mis peegeldab nii kollektiivi liikmete vastastikust interaktsiooni kui ka suhtlemist kõrvalseisjatega ja väliskeskkonnaga,
 • metafoorid ja sümbolid, mis võivad olla alateadlikud või peidetud teistesse kultuurielementidesse.
 1. Milliseid on teadmusjuhtimise strateegiad, süsteemid, tehnoloogiad ja protsessid?

Teadmusjuhtimise protsessid on kõik protsessid, mille eesmärk on muuta organisatsiooni töötajate teadmised ja oskused organisatsiooni teadmuseks ning rakendada seda teadmust organisatsiooni eesmärkide nimel. Kõige üldisemalt võib teadmusjuhtimise protsessid jaotada nelja suurde rühma:

 1. teadmiste loomine või teadmusloome,
 2. teadmushõive (teadmuse avastamine, kindlakstegemine ja kogumine),
 3. teadmuse jagamine ja
 4. teadmuse rakendamine.

 

Shu-Hsien Liao (2003) koostanud põhjaliku kirjandusülevaate ja analüüsinud erialakirjanduses käsitlemist leidnud teadmusjuhtimise tehnoloogiaid aastatel 1995–2002.

Analüüsi tulemusel jaotas ta tehnoloogiad kaheksasse kategooriasse:

 1.  teadmusjuhtimise raamistikud (knowledge management framework),
 2. teadmuspõhised süsteemid (knowledge-based systems, KBS),
 3. andmekaevesüsteemid (data mining, DM),
 4. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (information and communication technology, ICT),
 5. tehisintellekt (artificial intelligence, AI),
 6. ekspertsüsteemid (expert systems, ES),
 7. andmebaasitehnoloogia (database technology, DT) ja
 8. modelleerimisvahendid (modelling).

Teadmusjuhtimise süsteemid toetavad teadmusjuhtimise protsesse ja neid on nimetatud lähtuvalt teadmusjuhtimise protsessidest:

 • teadmiste loomise või teadmusloomesüsteemid (knowledge creation systems),
 • teadmushõivesüsteemid (knowledge discovery and capture systems),
 • teadmuse jagamise süsteemid (knowledge sharing systems) ja
 • teadmuse rakendamise süsteemid (knowledge application systems).

 

Tuntud teadmusjuhtimise konsultant David Skyrme (2002) on soovitanud teadmusjuhtimise strateegia koostamisel üsna üksikasjalikku dokumendistruktuuri:

 • strateegia lühikokkuvõte – mitte rohkem kui 1–2 lehekülge;
 • taustinformatsioon – varustab strateegia piisava kontekstinformatsiooniga, miks strateegia otsustati algatada ja kuidas see dokument sobib laiemasse organisatsioonilisse konteksti;
 • teadmusjuhtimise käsitlus – organisatsiooni põhieesmärkidest lähtuva teadmusjuhtimise määratlemine;
 • olemasoleva situatsiooni kirjeldus – toob välja olemasolevad teadmusjuhtimisega seotud tegevused, kogemused ja kasutegurid ning selgitab, kuidas uus initsiatiiv saaks eelnevale toetuda ning mis võiks takistada edasiminekut;
 • siht- ja sidusrühmade ülesanded ja vajadused – organisatsiooni ja asjaomaste siht- ja sidusrühmade (nt juhid, töötajad, valitsusasutused) info- ja teadmisvajaku põhiprobleemide kokkuvõte, mis sisaldab olemasoleva info- ja teadmusressursside kvaliteedi ja kättesaadavuse hindamist;
 • ülevaade teadmusjuhtimise visioonist ja strateegiast – inspireeriva visiooni ja missiooni esitamine ühe-kahe lausega, millele järgneb teadmusjuhtimise eesmärkide sõnastus;
 • strateegia detailid – kavandatud tegevuste ja projektide loetelu, mis on koondatud spetsiifiliste teemade või tegevusvaldkondade kaupa;
 • tegevusplaan – eeldatavad tulemused, ajakava, ressursid, eelarve, kasutegur;
 • edutegurid ja takistused – kriitiliste edutegurite (nt juhtisikute kättesaadavus, eelarve heakskiitmine) ja takistuste (nt mitte midagi tegemise mõju teadmusjuhtimisele) esitamine;
 • kokkuvõte ja järgmised sammud – ülevaade sellest, mida on vaja teha, et liikuda edasi ja strateegia ellu viia;
 • lisad – tavaliselt on lisatud näiteks teadmusauditi tulemused, taustinfoks definitsioonid, kokkuvõte olemasolevatest teadmusjuhtimise projektidest või algatustest.